سوالی که همواره برای همه پسران جوان مطرح است این است که آیا با استفاده از روشهای قانونی میتوانروشی برای معافیت پیدا کرد ؟!بسیاری از سربازان که به خدمت سربازی ...